Zoznam právnych služieb

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • právo obchodných spoločností
 • záväzkové právo
 • fúzie a akvizície
 • green field projekty
 • hospodárska súťaž
 • zastupovanie v konkurze a vyrovnaní
Občianske právočností
 • vecné práva a právo nehnuteľností
 • zmluvný servis
 • dedičské právo
 • ochrana osobnosti
Súdne a mimosúdne riešenie sporov
 • zastupovanie v konaní v obchodných, občianskych, správnych a trestných veciach
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v rozhodcovskom konaní
Cudzinecké právo
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach o pobyte cudzincov z krajín EÚ a mimo EÚ v SR
 • azylové právo
Trestné právo
 • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania
 • zastupovanie poškodených
 • spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu
Medzinárodné právo súkromné a obchodné
 • zmluvný servis a riešenie právnych vzťahov s medzinárodným prvkom
Rodinné právo
 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • vysporiadanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
 • úprava práv a povinností k maloletým deťom a spory o výživné
Právo duševného vlastníctva
 • príprava právnych analýz stavu práv duševného vlastníctva
 • zastupovanie pri registračných konaniach pred národnými a medzinárod­nými úradmi v EU a vo svete
 • poradenstvo vrátane plánovania ochrany v rámci SR a v globálnom kontexte
 • prihlasovanie ochranných známok, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov
 • prípravu a posúdenie licenčných zmlúv a iných zmlúv
 • zastupovanie v súdnych sporoch súvisiacich s vymáhaním práv duševného vlastníctva
Správne právo
 • zastupovanie v priestupkovom, stavebnom a iných správnych konaniach
 • zastupovanie vo veciach správneho súdnictva
Pracovné právo
 • zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v ich vzájomných vzťahoch v sporových a nesporových veciach
 • vypracovanie a spisovanie listín a zmlúv