thumbnail

JUDr. Anton Zirin, CSc., advokát, spomienka, † 2003

Vzdelanie a prax:

v roku 1941 ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1945 Hlavný vojenský súd, skúška vojenských sudcov
1967 získanie titulu kandidáta právnych vied pre hospodárske právo
1941- 1947 bankový právnik Tatra banky, Bratislava
1947- 1971 právnik na oblastnom ústave Štátnej banky Československej
1971- 1979 štátny arbiter na štátnej arbitráži Bratislava
1971- 1995 člen federálnych a slovenských legislatívnych komisií, externý člen skúšobných komisií pre odbor hospodárskeho práva Katedra hospodárskeho práva Univerzity Komenského
1979- 1991 výskumný pracovník Ústavu hospodárskeho práva, Bratislava
1991- 2003 advokát v Bratislave, po revolúcii 1989 prevažne zastupovanie zahraničných podnikateľských subjektov, výchova advokátskych koncipientov, poradenstvo pre legislatívu, právne poradenstvo pri založení dvoch vedúcich bánk Slovenska

Publikačná činnosť:
Vyše 70 odb. článkov a štúdií v čas. ŠBČS a vyše 80 v časopisoch Právny  obzor, Právne štúdie, Hospodárstvo a právo, Financie a úver, štúdia: Humanizácia nášho práva 1967, spoluautor 7 knižných publikácii, autor 7 kníh (Dodávateľsko-odberateľské vzťahy a Úverové a platobné vzťahy, Malá privatizácia)